Главная Маршруты Техника Фотографии Статьи Сведения Будущее Общение Контакт Ссылки

 

Алматинский Троллейбус. Статьи


 

Троллейбус ж‰ргізушілері электронды кондукторѓа неге ќарсы?


  08.01.08.

Троллейбус ж‰ргізушілері ж±мыс істеуден бас тартып, ереуілге шыќты. Сейсенбі к‰ні №7 баѓыттаѓы жолаушы кµліктер орнынан ќозѓалмады. Кµлік ж‰ргізушілердіњ айтуынша, жањадан ќойылѓан валидаторлар, яѓни электронды кондукторлар тиесілі артыќ аќшаны ќайтармай, істен жиі шыќќан. Ќала т±рѓындары да жања ќ±рылѓымен ќалай ж±мыс істеу керектігін білмей, єуре-сарсањѓа т‰скен.
Нина Валеева:«Меніњ кондукторымды аудандыќ ІІБ алып кетіп, оѓан ќарсы арыз жазды. Біздіњ валидатор сынып ќалып, кµліктіњ салонына кондукторды жіберуге тура келді. Ол жолаушыларѓа билет таратып т±рды.»
Теміржол вокзалыныњ мањындаѓы соњѓы аялдамада бос электронды кµліктер ќаптап т±р. Б±ѓан троллейбус ж‰ргізушілерініњ жаќын жердегі ѓимаратта басшылыќпен кездесіп, жиналыс µткізуі себеп болѓан. Ж±мыс барысында "бµгет болмањдар" деген сылтаумен олар т‰сіру тобын мањына да жолатпады.
Валидаторлар µткен жылдыњ желтоќсан айыныњ орта шенінде ќолданысќа енген еді. Есептегіш ќ±рал єрине кондукторѓа ќараѓанда аќшаны таза жинайды. Дегенмен алѓашќы тєжірибе ойдаѓыдай шыќпады. Соѓан ќарамастан мамандар келешекте б±л ж‰йе реттеліп, мањызы артатынына кєміл сенімді.
Талѓат Єбдірахманов, "Алматыэлектротранс" МЌК бастыѓы:«Естеріњізде болса, жолаушылар кондукторлардыњ билет бермей жататындыѓын айтатын. Ал, электронды кондуктормен ондай мєселелер болмайды. Біз тексеру ќызметтерін к‰шейтіп жатырмыз. Меніњ ойымша 15 к‰ннен кейін бєрі орнына келеді.»
Сондай-аќ б±л жаѓдайдыњ ушыѓып кетуіне ењ бастысы ж‰ргізушілердіњ ќосымша аќша таба алмауы негіз болса керек. Ертеректе µткізетін ќаржыныњ тењ жарымы ќалталарына т‰ссе, енді ондай м‰мкіндік жоќ. Олар тањѓы 5-тен т‰нгі онѓа дейін істеп 50 мыњ тењге ѓана ќаржы табады. Ал, б±л айлыќ-шайлыќтарынан да артпайды- дейді ж‰ргізушілер.
Айнаш Ж±лдошева, ж‰ргізуші:«Жалаќы кµбейтпейінше жаѓдай жаќсармайды. Алдын ала жасау керек еді.»
Автопарк басшылыѓыныњ айтуынша, орын алѓан келењсіз жаѓдай жиналыстан кейін шешілді. Демек, №7 баѓыттаѓы жолаушы кµліктер іске ќосылды.

 


 

Авторы Максим Гольбрайхт, Константин Гладышев, Амир Нургалиев, Ааре Оландер. Использование материалов сайта без письменного разрешения запрещено!

Используются технологии uCoz