Главная Маршруты Техника Фотографии Статьи Сведения Будущее Общение Контакт Ссылки

 

Алматинский Троллейбус. Статьи


 

Алматыдаѓы ќоѓамдыќ кµліктерде жолаќы электронды ж‰йе бойынша тµленеді
 

Ќазір жолаушылар тасымалымен айналысатын кµліктерге арнайы ќондырѓы орнатылып жатыр. Жања ж‰йе сєтімен болса, автобус, троллейбус пен трамвайда бармаќ басты кµзді ќыстылыќќа жол берілмейді.

Яѓни бюджетке тиісті аќша т‰гелімен т‰сіп отырады. Б±л ќ±рылѓыныњ аты «электронды валидатор». Желтоќсаннан бастап, Алматы ж±ртшылыѓы осы арќылы есеп-айырысады. Яѓни, ќоѓамдыќ кµлікте б±дан былай билет сатушы яки «кондуктор» деген болмайды. Десе де, ќызмет орнын техника басќан олар да ж±мыссыз ќалмайды. Автопарк басшылары б±л мамандарѓа басќа кєсіп тауып бермек.

Алтынбек Талдыбаев, «Алматыэлектротранс» МЌК кєсіподаќ тµраѓасы

Бізде ќазір 150 ге жуыќ кондуктор бар, біраќ жањаѓыдай валидатор енгізілсе онда олар ж±мыссыз ќалмайды. Олар баќылаушы болады б±дан былай. Ќояндарды ±стайды.

Электронды валидаторѓа жолаќы тиын-тебенмен немесе пластикалыќ карточкамен тµленеді. Жолаушылардыњ єлеуметтік мєртебесі ескеріліп, карточканыњ 3 т‰рі шыѓарылды. Бірін жалпы жолаушылар пайдаланса, ќалѓан екеуі жењілдігі бар ж±ртшылыќќа арналѓан.

Джонг Ву, электронды тµлемаќы ж‰йесін жасаушы компания директоры

Пластикалыќ карточкаларды біз аялдама мањайындаѓы д‰кендерден таратуды жоспарлап отырмыз. Ќазірдіњ µзінде ќала бойынша осындай 200-ге жуыќ сауда орны бар. Келешекте кµбейеді. Бір айта кетерлігі, м±ндай карточкалармен жолаќы тµлеп ќана ќоймай, д‰кендерден зат сатып алуѓа болады. Єзірше 800-мыњѓа жуыќ карточка шыѓардыќ. Ќажетінше кµбейтеміз.

Жања ж‰йе ќазір троллейбус, трамвай, автобусќа жаппай орнатылып жатыр. Жарнамасы да жарап т±р. Электронды техника тиімділігі турасында жолаушылар да ќ±лаќтанып алѓан.

Т±рѓындар пікірі

Кейде ќарайсыњ кондукторлар аќшаны алып алады да, билет бермейді. Соныњ кесірінен жолаќы баѓасы кµтеріледі. Егер м±ндай ж‰йе енгізілсе, онда ондай болмайды.

Тиімділігі, автобусќа кіріп, кондукторды іздемейсіњ, кіресіњ де тµлей саласыњ.

Карточкамен бір жаќсы жері, аќшаны шылдырлатып іздеп жатпайсыњ. Кіресіњ де тµлей саласыњ.

Алматыдаѓы ќоѓамдыќ кµліктерге Валидатордан бµлек, бейнекамера орнатылады. 4 б±рышќа бекітілген 4 камера ішкі-сыртќы жаѓдайды баќыламаќ. Олардан т‰скен мєлімет орталыќтандырылѓан серверге жинаќталады. М±нда ќай кµліктен ќанша табыс т‰сті? Ќай баѓыттыњ ж‰рісі бєсењ? Айна-ќатесіз кµрінбек.

 

Ќанат Єуесбай±лы

 


 

Авторы Максим Гольбрайхт, Константин Гладышев, Амир Нургалиев, Ааре Оландер. Использование материалов сайта без письменного разрешения запрещено!

Используются технологии uCoz